Etikai Szabályzat

Etikai Szabályzat

Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége 2004. április 15-én jóváhagyott, majd 2005. január 6-án módosított Etikai szabályzatának a a 2011. november 17-i közgyűlésen elhatározott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Megjegyzés: A 2011. november 17. napjával módosult rendelkezések DŐLT NAGY-BETŰKKEL szerepelnek a szövegben, mely a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket már nem tartalmazza.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) Alapszabálya 16.8. pontjának k, alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a gyógy-szer-nagykereskedelmi tevékenység etikai szabályairól és elvárásairól a következő szabályzatot alkotta:

1.  A SZABÁLYZAT CÉLJA

1.1.Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) meghatározza azokat a magatar-tási normákat, amelyek vétkes megszegése elmarasztalást (szankciót) von maga után.

2.  A SZABÁLYZAT HATÁLYA

2.1. A Szabályzat hatálya alá a Szövetségben nyilvántartott rendes és pártoló tagok tartoznak. A Szabályzat kiterjed továbbá a tagszervezetek vezető tisztségvise-lőire, munkavállalóira és egyéb alkalmazottaira is, de ezeknek a Szabályzatba ütköző magatartásáért a tagszervezet tartozik felelősséggel (személyi hatály).

2.2. A Szabályzat hatálya a belföldön és külföldön elkövetett cselekményekre egya-ránt kiterjed (területi hatály).

3.  A TAG FELADATA

3.1. A rendes tag a gyógyszerkészítmények nagykereskedelmi forgalmazásánál  -  törvényes eszközökkel és módon  -  köteles eljárni a saját érdekeinek érvénye-sítése és kötelezettségeinek teljesítése során.

3.2. A tag  -  saját szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete mellett  -  köteles elősegíteni a biztos és szabályozott gyógyszerellátást AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐEN.

3.3. Tilos minden olyan ténykedés, mely ellentétes a Szövetség célkitűzéseivel.

4.  TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

4.1. Jelen Szabályzat alkalmazásában üzleti titok a gyógyszer-nagykereskedelmi te-vékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Szövetségnek vagy bármelyik tagjának mél-tányolható érdeke fűződik.

4.2. Tilos üzleti titkot tisztességtelenül megszerezni vagy felhasználni, valamint jo-gosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni.

4.3. Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele  -  a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően  -  bizalmi viszonyban, vagy üzleti kapcsolatban álló sze-mély közreműködésével szerezték meg.

5.  TISZTESSÉGTELEN VERSENY TILALMA

5.1. Tilos a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet tisztességtelenül  -  különö-sen a Szövetség többi tagjának vagy a biztos és szabályozott gyógyszerellátás érdekeit sértő, veszélyeztető módon, illetve az üzleti tisztesség követelményei-be ütközően  -  folytatni.

5.2. Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a Szövetség többi tagjának jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, illetve veszélyeztetni.

5.3. Tilos máshoz olyan felhívást intézni, amely a Szövetség valamelyik tagjával fennálló gazdasági kapcsolat felbontását vagy ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását célozza.

5.4. Tilos a gazdasági versenyben a megrendelőket és a fogyasztókat reklámozás útján vagy egyéb módon megtéveszteni, különösen előnyös vásárlás hamis lát-szatát kelteni.

5.5. A Szövetség tagjai tevékenységüket a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény betartásával kötelesek végezni.

6.  EGYÉB VISSZAÉLÉSEK TILALMA

6.1. A Szövetség rendes tagjai számára tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen:

a, az üzleti kapcsolatokban az eladási árakat tisztességtelenül megállapítani, vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni, illetve hátrányos feltételek elfo-gadását kikényszeríteni;

b, indokolatlan előnyök elérése érdekében egyes alacsony árfekvésű gyógy-szerkészítmények forgalmazását a partnerek kárára korlátozni;

c, egyes gyógyszerkészítményeket az ár emelését megelőzően vagy az ár emelkedésének előidézése céljából, vagy egyébként indokolatlan előny szerzésére, illetve versenyhátrány okozására alkalmas módon a forgalom-ból visszaélésszerűen kivonni, illetve visszatartani;

d, üzletfeleket indokolatlanul megkülönböztetni, ideértve olyan árak, fizetési határidők, megkülönböztető eladási feltételek vagy módszerek alkalmazá-sát, amelyek egyes üzletfeleknek hátrányt okoznak a versenyben;

e, a Szövetség többi tagjának a gyógyszerkészítmények nagykereskedelmi piacáról való kiszorítására alkalmas túlzottan alacsony árakat alkalmazni.

7.  A TAGOK EGYMÁS KÖZÖTTI KAPCSOLATA

7.1. a Szövetség tagjai egymással szemben fokozott igényességgel teljesítsék köte-lezettségeiket. A tagok, illetve vezető tisztségviselőik, alkalmazottaik jó munka-társi kapcsolatot tartsanak egymással és ennek körében a kölcsönös bizalmon alapuló udvariasság jellemezze munkájukat.

7.2. A Szövetség minden tagjának kerülnie kell a másik tagot vagy annak tisztség-viselőjét, más alkalmazottját sértő, lejárató megjegyzéseket.

8.  A SZÖVETSÉG ÉS TAGJAI KAPCSOLATA

8.1. A tag köteles a Szövetség munkájában az Alapszabály szerint közreműködni és tevékenységében a Szövetséghez méltó magatartást tanúsítani.

8.2. A tag a Szövetség szabályzatait, iránymutatásait, határozatait a tevékenysége folytatásánál köteles betartani.

8.3. A tag teljesítse a Szövetséggel szemben fennálló adatszolgáltatási kötelezett-ségét, jelentse be az adatokban beállt változásokat és tegyen eleget a Szö-vetség eseti felhívásainak.

8.4. A tag köteles bejelenteni, ha

a, a Szövetséggel azonos tevékenységet, a gyógyszer-nagykereskedők szak-mai és gazdasági érdekeinek képviseletét is végző más társadalmi szerve-zettel vagy egyesüléssel tagsági viszonyt, munkaviszonyt vagy munkavég-zésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít;

b, ellene, vagy a Szövetség valamely szervében (Elnökség, Ügyvezetőség, Felügyelő Bizottság) tisztséget betöltő vezető tisztségviselője vagy alkalma-zottja ellen büntető eljárás keretében vádat emeltek, mely esetben köteles megnevezni az eljáró hatóságot és közölni az ügy számát is.

9.  SZANKCIÓK

9.1. A jelen Szabályzatban meghatározott magatartási normák és elvárások meg-sértése (etikai vétség) esetén a Szövetség tagjával szemben az alábbi szankciók alkalmazhatók:

a,figyelmeztetés,
b,megrovás,
c,kizárás.

10. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

10.1. Etikai vétség esetén a Szövetség Ügyvezetősége jár el hivatalból vagy beje-lentés alapján. Az eljárásba minden érintett tagot be kell vonni és az etikai vétséggel gyanúsított részére megfelelő védekezési lehetőséget kell biztosí-tani.

10.2. Az eljárást az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított har-minc napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet megindítani.

10.3. Az etikai vétséget az eljárás megindítását követő legközelebbi ügyvezetőségi ülésen, de legfeljebb kilencven napon belül kell tárgyalni és észszerű határ-időn belül kell elbírálni.

10.4. Az Ügyvezetőség határozata ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül lehet a Szövetség Közgyűlésénél írásban halasztó hatályú panasszal élni. A Közgyűlés határozata nem támadható meg.

11.  HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

11.1. A Szabályzat és annak módosítása a Közgyűlés jóváhagyásával lép hatályba.

11.2. A Szabályzatot, illetve annak módosítását a jóváhagyásától számított tizenöt napon belül a főtitkár köteles a Szövetség tagjainak és minden tisztségvise-lőjének megküldeni.

Jelen okirat a Szövetség 2004. április 15-i Közgyűlésén elfogadott, majd a 2005. január 6-i, 2008. május 21-i ÉS 2011. NOVEMBER 17-I Közgyűlés által módosított Etikai Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza.

Budapest, 2011. NOVEMBER 17. napján.Tagszervezeteink

Tagszervezeti lista letöltése
140kbyte, .docx

Kapcsolatok

Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége

Cím:1118. Budapest, Radvány u. 20/A.


Tel/fax: 06-1-309-0248


Telefon: 06-1-309-0249


E-mail : php[@]gynsz.hu


Honlap: www.php-gynsz.hu


Főtitkár: Fáczányi István, Mobil: 06-309-925-771


Operatív és projekt menedzser: Hajnal Csilla, Mobil: 06-309-822-489

 
 
HonlapkĂŠszĂ­tĂŠs, tĂĄrhely, domain, banner, webdesign, grafika