Alapszabály

Alapszabály

GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDŐK SZÖVETSÉGE 1996. április 24-én elfogadott, majd 1998. április 23-án, 1999. június 2-án, 2000. december 7-én, 2002. május 9-én, 2002. december 4-én, 2003. május 13-án, 2004. április 15-én, 2005. január 6-án, 2006. május 4-én, 2008. május 21-én, 2011. március 3-án, 2011. november 17-én, 2014. május 29-én, 2015. február 18-án és 2015. augusztus 26-án módosított ALAPSZABÁLYÁNAK a 2018. május 23-i közgyűlésen elhatározott változtatással egységes szerkezetbe foglalt szövege

Megjegyzés: A 2018. május 23. napjával módosult rendelkezés DŐLT NAGY-BETŰKKEL szerepel a szövegben, amely az egyidejűleg hatályon kívül helyezett rendelkezéseket aláhúzással jelöli.

ALAPSZABÁLY

I. Általános rendelkezések

1. A társadalmi szervezet neve: Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (továbbiakban: Szövetség)

Angol nyelven: Hungarian Association of Pharmaceutical Wholesalers

2. A Szövetség rövidített neve: GYNSZ

Angol nyelven: HAPW

3. A Szövetség székhelye: 1118 Budapest, Radvány utca 20/A. 2. em. 3.

4. Az alapítás éve: 1996.

4/A. A Szövetség nyilvántartási száma: 01-02-7232.

5. A Szövetség működési területe: Magyarország

6. A Szövetség jogi személy.

7. A Szövetség képviseletére az Elnök jogosult.

8. A Szövetség bélyegzője: A Szövetség nevét és címét tartalmazza.

9. A Szövetség a közgyűlés által elfogadott alapszabály szerint működik.

II. A Szövetség célja, feladatai

10. A Szövetség célja:

10.1. A Gyógyszer-nagykereskedők szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete, megjelenítése.

10.2. Az Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (GIRP) célkitűzéseivel összhangban elő kívánja segíteni a biztos és szabályozott gyógyszer-ellátást, képviselve a nagykereskedők érdekeit, de tekintettel a lakosságra és az egészségügy követelményeire is.

10.3. A Szövetség a fenti célok megvalósításával közvetlenül, összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

11. A Szövetség feladatai:

11.1. Biztosítja a Magyarországon törzskönyvezett és forgalomban lévő gyógyszerkészítmények teljes körének forgalmazását a tagjai sorába tartozó gyógyszer-nagykereskedők útján.

11.2. Szervezett részvétel biztosítása a tagjai sorába tartozó nagykereskedők tevékenységét alapvetően meghatározó szabályozásban, támogatási rendszerek, elvek kidolgozásában, véleményezésében. Az ágazat (gyógyszerészet) más egyesületeivel, szövetségeivel együttesen képviseli és ön-állóan megjeleníti a gyógyszer-nagykereskedők érdekeit a hatóságoknál és intézményeknél.

11.3. A forgalmazás közgazdasági és jogi feltételrendszerének folyamatos értékelése, elemzése, a változtatásokra vonatkozó javaslatok (tervezetek) készítése, véleményezése.

11.4. Azon információk közreadása a tagok között, amelyek segítik kivédeni a később behajthatatlanná váló, vagy nehezen behajtható kintlévőségeket.

11.5. A jó viszony elősegítése a Szövetség tagjai, valamint az egészségügy és különösen a gyógyszerellátás többi partnere között.

11.6. Egységes szakmai tájékoztatási rendszer kialakítása és működtetése.

11.7. A beszállítókkal és a vevőkkel kapcsolatos együttműködés erősítése, hatékonyságának növelése.

11.8. A nagykereskedelem érdekeit szolgáló, a piaci áttekintést biztosító információs rendszer kialakítása és működtetése.

11.9. Az ár és támogatási rendszerben bekövetkező változások hatáselemzésének biztosítása és elérhetővé tétele a tagok számára.

11.10. Információk adása azoknak, akik elfogadják törekvéseit, saját tagjai által elfogadott normatívákat, szabályokat.

11.11. A gyógyszer-nagykereskedők piaci magatartását szabályozó etikai normatívák kidolgozása, azok betartásának ellenőrzése.

11.12. A Szövetség részt kíván venni, mindenekelőtt:

- az ártámogatási rendszer kidolgozásában;

- az árrések hatósági szabályozásának előkészítésében, mértékének felülvizsgálatában és értékállóságának biztosításában;

- a versenytörvénynek megfelelő piaci magatartás kialakításában és megőrzésében.

11.13. A gyógyszerpiaci információk összegyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és értékesítése kívülálló harmadik személy számára, illetve bármely ezzel kapcsolatos megbízás teljesítésének vállalása.

11.14. Az Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségével (GIRP) kapcsolatos tagsági jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése a jogszabály-tervezetek, előterjesztések egyeztetésére, véleményezésére is kiterjedően.

III. A szövetség tagjai, jogaik és kötelezettségeik

12. Tagok:

12.1. A Szövetség működéséhez legalább két - nem természetes személy - tag részvétele szükséges.

12.2. A Szövetség tagja lehet Magyarországon nyilvántartott olyan gazdasági társasági és egyéb jogi személy, amely

a) rendelkezik a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel és vállalja, hogy folyamatosan forgalmazza a Magyarországon törzskönyvezett és forgalomban lévő allopathias gyógyszerkészítmények legalább kétharmadát,

b) a Szövetségben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

12.3. A Szövetségnek természetes személy tagja nem lehet. A Szövetség különleges jogállású - pártoló- vagy tiszteletbeli tagokból álló - tagságot nem létesít, ilyen tagságról az Alapszabály nem rendelkezik.

12.4. A tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.

12.5. Az alapítás után belépni szándékozó tagok az Elnökséghez intézett írásbeli kérelemmel (belépési nyilatkozat) kezdeményezik felvételüket, melyben kijelentik, hogy a Szövetség Alapszabályát a Közgyűlés minden - részükre már megküldött - érvényben lévő korábbi határozatát elfogadják, az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A kérelemhez csatolni kell a felvételhez szükséges feltételeket igazoló írásos dokumentumokat (12.2/a, pont). Egyúttal az Elnökség által előírt, a tagdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatást is kötelesek teljesíteni.

12.6. A tag tagsági viszonya a felvételi kérelmének az Elnökség által történő elfogadásával és az egyszeri belépési díj befizetésével jön létre.

12.7. A tag a felvételi kérelmének elutasítása ellen jogorvoslattal élhet, melyet rendkívüli közgyűlésen kell elbírálni.

12/A. Hatályon kívül helyezte az Alapszabály 2015. február 18-i módosításának 3. pontja

12/B. Hatályon kívül helyezte az Alapszabály 2015. február 18-i módosításának 3. pontja

13. A tagok jogai és kötelezettségei:

13.1. A tagok jogaikat a szervezetük törvényes képviselője vagy annak meghatalmazottja útján gyakorolják. Ugyanez vonatkozik a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítésére is.

13.2. Jogaik:

a) a tagok - az Alapszabályban foglaltak szerint - tanácskozási és szavazati joggal részt vesznek a Szövetség Közgyűlésén, választhatnak és választhatók;

b) igényelhetik a Szövetség rendelkezésére álló minden információ megismerését, ideértve az Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (GIRP) által szolgáltatott tájékoztató anyagok megküldését is;

c) használhatják, hasznosíthatják a közös tevékenység eredményeit;

d) igénybe vehetik a Szövetség rendelkezésére álló informatikai szolgáltatásokat;

e) igénybe vehetik a Szövetség belső zárt információs rendszerét;

f) igényelhetik a közös érdekérvényesítés minden lehetséges törvényes formáját;

g) javaslatot, panaszt, kifogást tehetnek, amelyre a Szövetség illetékes szervének 30 napon belül választ kell adnia;

h) a GIRP nyílt rendezvényeire a rendes tagok saját költségükre - a Szövetség főtitkárával egyeztetve - résztvevőket küldhetnek a munkavállalóik vagy tisztségviselőik közül.

13.3. Kötelezettségeik:

A tagok kötelesek:

a) A Szövetség Alapszabályában meghatározott kötelezettségüknek eleget tenni, a Közgyűlés őket érintő határozatait végrehajtani, továbbá az Alapszabályban és a Közgyűlés határozataiban foglaltakat képviselni;

b) A Szövetség tevékenységében legjobb tudásuk szerint részt venni, különösen vonatkozik ez a tagok által vállalt feladatok és megbízások teljesítésére;

c) az Elnökségnek haladéktalanul bejelenteni, ha a 12/2. pont a, alpontjában előírt feltételek valamelyikével már nem rendelkeznek, ha a Szövetséggel azonos tevékenységet, a gyógyszer-nagykereskedők szakmai és gazdasági érdekeinek képviseletét is végző más társadalmi szervezettel vagy egyesüléssel tagsági viszonyt, munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítenek.

A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.

14. Tagsági viszony megszűnése:

14.1. A tagsági jogviszony megszűnik:

a) a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével,

b) Hatályon kívül helyezte az Alapszabály 2018. május 23-i módosításának 3. pontja,

c)   a tag kilépésével,

d) a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával,

e) a tag kizárásával.

14.2. A tag a Szövetség Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal a Szövetségből bármikor indokolás nélkül kiléphet, de a már befizetett tagsági díjat nem követelheti vissza.

14.3. A felmondást és kizárást megalapozó okok, az egyéb vétségek szankciói

a) A tag tagsági viszonya azonnali hatállyal felmondható, ha a 13.3. pontban felsorolt valamelyik feltételt nem teljesítette, vagy aki az írásbeli felszólításban megszabott harminc napon belül sem tett eleget a 22. pont szerinti tagdíjbefizetési kötelezettségének. E felszólításnak a felmondás jogi következményeiről valófigyelmeztetést is tartalmaznia kell.

b) A súlyos megítélés alá tartozó vétséget elkövető taggal szemben kizárás alkalmazható. Súlyos megítélés alá tartozó vétségnek számít a tag olyan magatartása, amely bíróság, más illetékes hatóság jogerős határozata szerint

- versenytörvényben részletezett tisztességtelen verseny tilalmába vagy gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmába ütközik;

- polgári törvénykönyvben szabályozott személyiségi jogot sért a Szövetség másik tagjával, valamelyik tisztségviselőjével, alkalmazottjával szemben.

c)   Az Alapszabályba ütköző egyéb vétség esetén a Szövetség tagjával szemben az alábbi szankciók alkalmazhatók:

- figyelmeztetés,
- megrovás.

14.4. Eljárási szabályok

a) Vétség esetén első fokon a Szövetség ügyvezetősége jár el hivatalból vagy bejelentés alapján. Az eljárásba minden érintett tagot be kell vonni és a vétséggel gyanúsított részére megfelelő védekezési lehetőséget kell biztosítani.

b) Az eljárást az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet megindítani.

c)   A vétséget az eljárás megindítását követő legközelebbi ügyvezetőségi ülésen, de legfeljebb kilencven napon belül kell tárgyalni és ésszerű határidőn belül kell elbírálni.

d) Az Ügyvezetőség határozata ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül lehet a Szövetség Közgyűlésénél írásban halasztó hatályú jogorvoslattal élni. ennek tárgyában rendkívüli Közgyűlés dönt.

IV. A Szövetség szervei

15. A Szövetség szervei:

- Közgyűlés

- Elnökség

- Ügyvezetőség

- Kórházi Tagozat

- Felügyelőbizottság

- Állandó Könyvvizsgáló

E szervek közül a Szövetség irányító tevékenységét, ügyvezetését az Elnökség és az Ügyvezetőség látja el.

16. Közgyűlés:

16.1. A Szövetség legfőbb szerve a tagok összessége által alkotott Közgyűlés.

16.2. A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A Közgyűlés helye: a HUNGAROPHARMA Zrt. székháza (1061 Budapest, Király u. 12.).

16.3. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha

- a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

- a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;

- vagy a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.

16.4. A Közgyűlést az Elnök hívja össze és arra tanácskozási joggal olyan természetes- vagy jogi személyeket is meghívhat, akik a Szövetség feladatainak teljesítését szakértelmükkel készek és képesek elősegíteni.

A Közgyűlésre a tagokat és a 15. pontban megjelölt testületek tagjait a napirend, valamint a Közgyűlés időpontjának és helyszínének közlésével írásban - igazolható módon (ajánlott levél, visszaigazolható e-mail) - kell meghívni.

16.5. A meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt napi időköznek kell lennie. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell megjelölni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt kérdésekben az álláspontjukat kialakíthassák. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított három napon belül a tagok, a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik az ok és cél megjelölésével. E kérelem tárgyában az Elnökség jogosult dönteni.

A kérelmet a Szövetség főtitkárához kell megküldeni, aki azt haladéktalanul vagy legkésőbb másnap a Szövetség Elnökének továbbítja. A Szövetség elnöksége a kérelmet további öt napon belül bírálja el és ennek eredményéről az elnök a főtitkár útján nem csak a kérelmezőt, hanem minden érdekeltet késedelem nélkül, de legkésőbb másnap értesíti.

Ha az elbíráláshoz nyitva álló határidő alatt az elnökség döntéséhez szükséges legalább négy testületi tag (17.4. pont) összehívása akadályba ütközik, az elnökség képviseletében az elnök vagy valamelyik elnökhelyettes jogosult eljárni.

A napirend kiegészítésével kapcsolatos minden iratot a gyorsaság és az ellenőrizhetőség érdekében elektronikus úton kell továbbítani.

Amennyiben a napirend kiegészítése iránti kérelemről az erre jogosult nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozatát meg-előzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.

16.6. A szabályszerűen összehívott Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt, aki valamely ügyben nem szavazhat (16.12. pont).

Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt csak akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi szavazásra jogosult jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi szavazásra jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

16.7. A megismételt Közgyűlés helyét és pontos időpontját az eredetileg össze hívott Közgyűlés meghívójában kell előre meghatározni. a megismételt közgyűlés csak abban az esetben határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül, ha az eredeti meghívó erre figyelmeztetést tartalmaz.

16.8. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)  az Alapszabály módosítása;

b)  az Elnökség, az Ügyvezetőség és a Felügyelőbizottság éves beszámolójának elfogadása;

c)  az Elnökség - ezen belül az elnök és két alelnök, akik egyben az Ügy-vezetőséget is alkotják - továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;

d)  a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és a következő évi költségvetés jóváhagyása;

e)  az előre nem tervezhető költségek fedezésére pótlólagos hozzájárulás elrendelése;

f)   az Elnökség és az Ügyvezetőség határozatai és intézkedései elleni panaszok elbírálása;

g)  megszűnés, más egyesülettel való egyesülés és szétválás elhatározása, az Elnökség, illetve az Ügyvezetőség tagjai elleni igények érvényesítéséről való döntés;

h)  megszűnés esetén dönt a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyonról;

i) minden olyan kérdés, melyet jogszabály vagy a Szövetség Alapszabálya a Közgyűlés hatáskörébe utal;

j) döntés olyan kötelezettségvállalásról, melyet a tagok nevében a Szövetség harmadik személlyel szemben vállal;

k)  az Etikai Szabályzat elfogadása, módosítása.

l) a Kórházi Tagozat létrehozása, Elnökének és többi tagjának megválasztása, visszahívása.

16.9. A Közgyűlés ülését a Szövetség elnöke - távollétében alelnöke - vezeti.

16.10. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.

16.11. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

Az Elnökségi tagok - ezen belül az elnök és a két alelnök, valamint a Felügyelőbizottság tagjainak - megválasztásához is egyszerű többség szükséges, de nem nyílt-, hanem titkos szavazás útján. Megválasztottnak azt kell tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta.

Minden megbízatás a megválasztott személy írásbeli elfogadó nyilatkozatával jön létre.

Az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, míg a Szövetség céljának módosításához, a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez nem a jelenlévő, hanem a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

16.12. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére másfajta előnyben részesít;

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)  akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja;

e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy

f)   aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az f, pont szerinti megszorítás a tagok képviselőiből álló 7 (HÉT) tagú Elnökség egyes tagjainak megválasztásánál nem alkalmazható.

16.13. A Közgyűlés megkezdésekor levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő hitelesítőt kell nyílt szavazással választani. Levezető elnököt azonban csak akkor kell választani, ha a Közgyűlésen a Szövetség Elnöke akadályoztatása miatt nem vesz részt.

A titkos szavazással eldöntendő kérdésekben (16.11. pont) kettő főből álló szavazatszedő bizottságot kell - ugyancsak nyílt szavazással - választani. E bizottságnak a szavazólapok elkészítése, kiosztása, kitöltésüket követő begyűjtése és az eredmény közlése is feladatát képezi.

16.14. A Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvnek a Közgyűlésen hozott határozatokat és a szavazás eredményét tartalmaznia kell. A jegyzőkönyvet a Főtitkár (17.8. pont) a tagoknak és a testületi szervek (15. pont) vezetőinek a Közgyűlést követő tizenöt napon belül köteles megküldeni. A Közgyűlés határozatairól a Szövetség székhelyén folyamatos nyilván-tartást kell vezetni.

16/A. Határozathozatal Közgyűlés tartása nélkül

16/A/1. A Szövetség - a titkos szavazást igénylő kérdések kivételével - Közgyűlés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére - a Főtitkár (17.8. pont) útján - történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított tizenöt napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat a Szövetség szék-helyére megküldjék.

16/A/2. A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal során a határozatképességre és a szavazásra az Alapszabály 16.11. pontját kell megfelelően alkalmazni.

16/A/3. Ha bármely tag Közgyűlés megtartását kívánja, az Elnökség köteles azt összehívni.

16/A/4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül - a Főtitkár útján - közli a tagokkal. Ha valamennyi tag szavazata a szavazásra megállapított határidő lejárta előtt megérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított három napon belül kell megállapítani a szavazás eredményét és ezt további három napon belül kell a tagokkal közölni.

17. Az Elnökség:

17.1. A 7 (HÉT) főből - ezen belül elnökből, két alelnökből és NÉGY tagból - álló elnökség tagjait a közgyűlés 3 (három) évre választja az egyes tagok vezető tisztségviselői, munkavállalói közül.

17.2. Az Elnökség éves munkaterv alapján működik. Szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget hét napon belül össze kell hívni, ha azt - a cél megjelölésével - bármely tagja kéri.

17.3. Az Elnökség munkájában állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint a Szövetség főtitkára.

17.4. Az Elnökség határozatképes 4 (NÉGY) vagy több elnökségi tag jelenléte esetén. Határozatait - nyílt szavazással - egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

17.5. Az Elnökség feladata:

a) a Közgyűlés előkészítése, összehívása, a napirendre tűzött anyagok előkészítése;

b) a számviteli törvény szerinti beszámoló és a következő évi költségvetés elkészítése (bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése), a Közgyűlés elé terjesztése, a végrehajtás ellenőrzése;

c)   a Szövetség esetleges megtakarításaival kapcsolatos döntések meg-hozatala;

d) a Főtitkár által tervezetben előterjesztett - 16.8. pontban nem említett - belső szabályzatok jóváhagyása.

17.6. Az Elnök feladata:

a) a Szövetség önálló képviselete;

b) az elnökségi ülés összehívása és vezetése;

c)   a Közgyűlés összehívása;

d) döntés és intézkedés az elnökségi ülések közötti időszakban;

e) munkáltatói jogok gyakorlása a Szövetség munkavállalói felett, valamint a Szövetséggel megbízási jogviszonyban lévő személyek (pl. 17.8. pont) vonatkozásában a megbízóra háruló feladatok ellátása;

f)    minden olyan feladat, amelyet az Alapszabály közgyűlési határozat vagy belső szabályzat a hatáskörébe utal;

g) a költségvetésben meghatározott kifizetések engedélyezése.

17.7. Az Alelnök feladata:

a) az elnököt akadályoztatása esetén bármelyik alelnök helyettesíti;

b) minden olyan feladat, amelyet az Elnökség működési szabályzata alelnöki hatáskörbe vagy feladatkörbe utal.

17.7/A. Az Ügyvezetőség:

17.7/A.1. A három tagból álló Ügyvezetőséget a Szövetség Elnökségének három évre megválasztott Elnöke és két Alelnöke alkotja.

17.7/A.2. Az Ügyvezetőség éves munkaterv alapján működik. Szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az Ügyvezetőséget hét napon belül össze kell hívni, ha azt - a cél megjelölésével - bármely tagja kéri.

17.7/A.3. Az Ügyvezetőség munkájában állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt a Kórházi Tagozat elnöke, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint a Szövetség Főtitkára.

17.7/A.4. Az Ügyvezetőség határozatképességéhez legalább 3 tagjának jelenléte szükséges. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

17.7/A.5. Az Ügyvezetőség feladata:

a) két Közgyűlés között a Szövetség munkájának irányítása, ellátása, a Kórházi Tagozat döntéseinek, szakmai állásfoglalásainak és külső szervek, partnerek részére való közlésének jóváhagyása;

b) Hatályon kívül helyezte az Alapszabály 2015. február 18-i módosításának 16., pontja;

c)   gondoskodás a Közgyűlés, az Elnökség és az Ügyvezetőség határozatainak végrehajtásáról;

d) jogorvoslattal megtámadható határozat meghozatala a tagsági jogviszony felmondásáról és a tag kizárásáról;

e) a tagok éves tagdíjának meghatározása (22.2. pont), illetve a tárgyévben belépő új tag tárgyévre (töredékévre) eső tagsági díja összegének és fizetési időpontjának meghatározása (22.4. pont);

f)    gazdálkodás felügyelete;

g) Hatályon kívül helyezte az Alapszabály 2015. február 18-i módosításának 16., pontja;

h) Hatályon kívül helyezte az Alapszabály 2015. február 18-i módosításának 16., pontja;

i)    tagfelvételi kérdések elbírálása;

j)    Hatályon kívül helyezte az Alapszabály 2015. február 18-i módosításának 16., pontja;

k)   az Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (GIRP) Végrehajtó Bizottságába és egyéb munkabizottságaiba a Szövetség részéről meghatározott időszakra jelölhető személyek kiválasztása, valamint a GIRP egyes rendezvényeire a Szövetség képviseletében kiutazó személyek megjelölése;

l)    a hivatalos kiküldetések költségviselésével kapcsolatos határozathozatal;

m)    a számlavezető bank kiválasztása;

n) eljárás etikai vétség esetén.

17.7/B. A Kórházi Tagozat

17.7/B.1. Hatályon kívül helyezte az Alapszabály 2018. május 23-i módosításának 3. pontja.

17.7/B.2. A Kórházi Tagozat feladata, hogy azok a tagszervezetek, melyek a kórházaknak és egészségügyi intézményeknek jelentős mennyiségű gyógyszerkészítményt forgalmaznak

-    a Szövetségen belüli szervezetként az egészségügyi kormányzattal való tárgyalások során, továbbá a gyártóknál és szakmai társszervezeteknél kiemelt szakmai képviseletet lásson el,

-    speciális szakmai indokkal alátámasztott véleményeket dolgozzon ki és segítse elő a beszállítással érintett tagszervezetek érdekeinek érvényesítését.

17.7/B.3. A Kórházi Tagozat éves munkaterv alapján működik. Szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A Kórházi Tagozatot hét napon belül össze kell hívni, ha azt a cél megjelölésével bármelyik tagja kéri.

17.7/B.4. A Kórházi Tagozat ülése határozatképes két vagy több bizottsági tag jelenléte esetén. Határozatait egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

17.7/B.5. A Kórházi Tagozat - Ügyvezetőség által jóváhagyott - szak-mai véleményének, állásfoglalásának külső szervekkel való írásbeli közléséhez a Szövetség Elnökének és a Kórházi Tagozat Elnökének együttes aláírása szükséges.

17.7/B.6. Hatályon kívül helyzete az Alapszabály 2015. február 18-i módosításának 18. pontja.

17.7/C. Az Elnökség, illetve az Ügyvezetőség tagjait érintő kizáró okok:

Nem lehet az Elnökség, illetve az Ügyvezetőség tagja:

- aki nem nagykorú;

- akinek cselekvőképességét az ügydöntő tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozták;

- akit bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;

- akit az ilyen jellegű foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak.

A kizáró ok fennállását vagy későbbi bekövetkeztét a Szövetség elnökénél haladéktalanul be kell jelenteni.

Ha az Elnökség, illetve az Ügyvezetőség természetes személy tagja az őt kijelölő jogi személy tag nevében jár el, a fenti szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

17.8. A Főtitkár feladata:

A megbízási jogviszony keretében eljáró Főtitkár

a) irányítja és szervezi a Szövetség operatív teendőit;

b) gondoskodik a Közgyűlések és az elnökségi ülések és az ügyvezetőségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről és az érdekeltek szükség szerinti tájékoztatásról;

c)   koordinálja a Szövetség tagjainak munkáját;

d) elősegíti a Közgyűlés, az Elnökség és az Ügyvezetőség határozatainak végrehajtását;

e) kapcsolatot tart a hazai és a nemzetközi szervezetekkel, szövetségek-kel, különös tekintettel az Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségével (GIRP). E nemzetközi szervezettől beérkezett információk továbbítása a Szövetség tagjainak, illetve a GIRP által kért adatszolgáltatások teljesítése az Elnökség vagy az Elnök előzetes jóváhagyásával;

f)    felelős a Szövetség gazdálkodásáért;

g) Hatályon kívül helyezte az Alapszabály 2015. február 18-i módosításának 20. pontja;

h) szükség szerint gondoskodik különféle belső szabályzatok kidolgozásáról;

i)    a belépni szándékozó új tagokkal egyeztet, részükre a szükséges tájékoztatásokat megadja.

17.9. Kötelezettségvállalás

A Szövetség nevében kötelezettséget vállalhat:

- a Szövetség elnöke egyedül,

- két elnökségi tag együttesen.

17.10. Szakértő igénybevétele

Az Elnökségen belül a Szövetség működési szabályzatában történt meghatározás szerint szakértői munkabizottságok működhetnek. Az Elnökség munkáját állandó és időszakos jelleggel külön felkéréssel külső szakértők is segíthetik. Amennyiben ezen tevékenység költsége nem szerepel az adott évi költségvetési tervben, az Ügyvezetőség dönthet a tagdíj kiegészítés befizetéséről.

18. Felügyelőbizottság:

18.1. A Felügyelőbizottság 3 tagú testület. Tagjait a Szövetség tagjai, illetve ezek munkavállalói, vezető tisztségviselői közül a Közgyűlés választja 3 évre. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, aki az Elnökség, illetve az Ügyvezetőség, vagy a Kórházi Tagozat megválasztott tagja. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az sem, akivel szemben az Elnökség, illetve az Ügyvezetőség tagjára vonatkozó kizáró ok áll fenn, vagy akinek hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője.

18.2. A Felügyelőbizottság első ülésén elnököt választ, és elfogadja működési szabályzatát, éves munkatervét. A Felügyelő Bizottság legalább évente kétszer ülésezik, de szükség esetén bármelyik tag írásbeli kérelme alapján össze kell hívni.

18.3. A Felügyelőbizottság feladata a Közgyűlés, az Elnökség és az Ügyvezetőség és a Kórházi Tagozat határozatai végrehajtásának, a Szövetség és szervei alapszabály szerinti működésének, a számviteli, pénzügyi és ügyviteli rendre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése.

A Felügyelőbizottság határozatait szótöbbséggel hozza. Határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Szövetségnek okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Szövetséggel szemben.

18.4. Hatályon kívül helyezte az Alapszabály 2015. február 18-i módosításának 22. pontja.

19. Hatályon kívül helyezte a Közgyűlés 2002. december 4. napján meghozott 1. sz. határozata.

V. BEVÉTELEK

20. A Szövetség bevétele:

belépési díj,

évi tagdíj,

szolgáltatások nyújtásából származó bevételek.

21. A belépési díj nagysága:

Egyszeri fix díj    50.000,- Ft.

22. Éves tagdíj mértéke és esedékessége:

22.1. Minden tag köteles az előző évi patikai és kórházi forgalma nettó árbevételét az Elnökségnek - legkésőbb a tárgyév február 28. napjáig - írásban bejelenteni. A bejelentésre előbbiek szerint megszabott végső határidőt a Főtitkár a tagokhoz intézett írásbeli közléssel lerövidítheti. Az önbevallással közölt adatok vonatkozásában az Elnökség - indokolt esetben - további felvilágosítást, adatszolgáltatást kérhet.

22.2. A tagok évente változó tagdíját az Ügyvezetőség határozza meg, melyet a Közgyűlés a következő évi költségvetés keretében hagy jóvá (16.8/d,) az alábbiak szerint:

a) minden tag esetében az előző évi patikai és kórházi forgalmának egymilliárd forintonként számított nettó árbevétele és a Szövetség tárgyévre jóváhagyott költségvetése alapján akként, hogy a tagdíj az első tízmilliárd forint nettó forgalomig egységesen kettőszázezer forint, míg tízmilliárd felett nettó forgalom után egymilliárd forintonként a jóváhagyott költségvetés szerint kell jóváhagyni.

22.3. Minden tag - a Szövetség által kiállított számla alapján - az előző évi tagdíj, mint bázis alapján számított első félévi tagdíjat a tárgyév február 28. napjáig, míg a megadott előző évi forgalmi adatok alapján korrigált második félévi tagdíjat a tárgyév június 30. napjáig tartozik teljesíteni.

22.4. A tárgyévben belépő új tag tárgyévre (töredékévre) eső tagsági díját és megfizetésének ütemezését az Ügyvezetőség - az előbbiekkel összhangban - határozza meg.

V. Záró rendelkezések

23. Az Elnökség, az Ügyvezetőség és a Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

Megszűnik az Elnökség, ezen belül az Ügyvezetőség tagjának megbízatása

a) megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltétel bekövetkezésével;
c)   visszahívással;
d) lemondással;
e) halálával, illetve a Szövetségben tagként résztvevő munkáltatójának megszűnésével;
f)    cselekvőképességének korlátozásával;
g) a személyével szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;


A c, pont szerinti visszahívás oka lehet, ha

- vezető tisztségviselő visszahívását a Szövetségben tagként résztvevő munkáltatója a Közgyűléshez intézett megokolt írásbeli kérelmében kezdeményezi;

- indokolást tartalmazó közgyűlési határozat a vezető tisztségviselővel szemben bizalomvesztést állapít meg.

Fentiek a Kórházi Tagozat és a Felügyelőbizottság tagjaira, valamint az állandó Könyvvizsgálóra is megfelelően alkalmazandók.

24. A Szövetség vagyona elsősorban a tagok által fizetendő tagdíjból képződik.

25. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - az egyszeri belépési díj és a tagdíj megfizetésén túl - a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

26. A Szövetség a Fővárosi Törvényszék által történt nyilvántartásba vételével vált jogi személlyé. Ha a Szövetség neve, székhelye, képviselőjének személye, vagy az Alapszabály más rendelkezése változik, azt a Fővárosi Törvényszéknél be kell jelenteni.

27. A Szövetség megszűnik:

a) jogutódlással, ha más egyesülettel egyesül, vagy egyesületekre szétválik;

b) jogutód nélkül, ha a Közgyűlés kimondja a megszűnését vagy az arra jogosult szerv megszünteti, illetve mindkét esetben a Bíróság a Szövetséget törli a nyilvántartásból.

A Szövetség jogutód nélkül megszűnik akkor is, ha megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg, illetőleg tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a két főt.

28. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törtvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvény (ECTV.) rendelkezései az irányadók.

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály dőlt nagybetűkkel tartalmazza a 2018. május 23-án módosított rendelkezéseket és aláhúzással jelöli az egyidejűleg hatályon kívül helyezett szövegeket.

Budapest, 2018. május 28.


Alapszabály letöltése
GYNSZ-alapszabaly-20180523-HU.pdfTagszervezeteink

Tagszervezeti lista letöltése
140kbyte, .docx

Kapcsolatok

Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége

Cím:1118. Budapest, Radvány u. 20/A.


Tel/fax: 06-1-309-0248


Telefon: 06-1-309-0249


E-mail : php[@]gynsz.hu


Honlap: www.php-gynsz.hu


Főtitkár: Fáczányi István, Mobil: 06-309-925-771


Operatív és projekt menedzser: Hajnal Csilla, Mobil: 06-309-822-489

 
 
HonlapkĂŠszĂ­tĂŠs, tĂĄrhely, domain, banner, webdesign, grafika